Sowgat gaplamak üçin kwadrat we gönüburçly gap-gaç gutusy

Gysga düşündiriş:

[Şekil]: Kwadrat, gönüburçly, tegelek we tertipsiz we ş.m.
[Ulanylyşy]: iýmit, sowgat, himiki maddalar.we ş.m.
[Material]: A derejeli gap-gaç, iýmit derejesi ýa-da SGS tassyklandy.
[Galyňlygy]: 0,21 ~ 0.35mm ululygyna ýa-da müşderiniň islegine baglydyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Sowgat gaplamak üçin kwadrat we gönüburçly gap-gaç gutusy

[Şekil]: Kwadrat, gönüburçly, tegelek we tertipsiz we ş.m.

[Ulanylyşy]: iýmit, sowgat, himiki maddalar.we ş.m.

[Material]: A derejeli gap-gaç, iýmit derejesi ýa-da SGS tassyklandy.

[Galyňlygy]: 0,21 ~ 0.35mm ululygyna ýa-da müşderiniň islegine baglydyr.

[Ölçeg]: Uzynlygy we ini kesgitlenýär we beýikligi zerurlygyňyza görä sazlap bolýar.

Bar bolan galyndy önümleriňize laýyk gelmeýän bolsa, ýöriteleşdirilen ululyklar bar.

[Reňk]: Islendik dizaýn we logotip, islegiňize görä gap-gaç gutusynyň, CMYK ýa-da PMS-iň üstünde çap edilip bilner

[Örtük]: Gorag örtügi we şoňa görä ýalpyldawuk ýa-da mat

[Gaplamak]: Gap-gaçlary has gowy goramak üçin palet üçin karton.

[MOQ]: Ululygyna görä 5000 ~ 25000pc.

[Leadörite nusga öňdebaryjy wagt]: Bar bolan galyndy üçin 7 ~ 10 gün

Çyzgy galypynyň we galyndy tölegleriniň tassyklanmagyndan soň täze galyp üçin 15-20 gün

[Önümçiligiň öňdebaryjy wagty]: Mysal tassyklanylandan ýa-da mukdaryna baglylykda 25 ~ 30 gün.

[Eltip beriş möhleti]: EXW, FOB ýa-da CIF

[Töleg möhleti]: T / T 30% öňünden töleg hökmünde, galyndy mukdary iberilmezden öň tölenýär.

[Şahadatnama]: Coca Cola, SEDEX sütüni Disneý, SA8000, ISO9001, ISO14001, BRC, NBCUniversal we ş.m.

Sowgat gaplamasy üçin kwadrat we gönüburçly gap-gaç gutusy1

[Näme üçin galaýy gaplamany saýlaň]: Önüm satýan gaplama

Müşderilerimiz dürli sebäplere görä gala gaplamasyny saýlaýarlar.Aşakda köplenç eşidýänlerimiz bar:

1. Ikinji gaplama zerur bolmadyk sowgat bukjasy

2. Marka, kollektiwlik, has ýokary kabul edilen baha

3. Gorag gaplamasy

4. Tekjäniň durnuklylygy

5. 100% gaýtadan ulanylýan we gaýtadan işlenen polatdan ýasalan

6. Bäsdeşleriň köp adamly meýdanynda gözüňi özüne çekmek

[ÜPJÜNÇILIK]: lander boýunça saýlamagyň dört sebäbi, üpjün ediji hökmünde:

- Çap etmek we öndürmek pudagynda 15 ýyldan gowrak tejribe

-5 hiliň we wagtynda eltilmeginiň kepili üçin awtomatiki önümçilik liniýalary.

- Professional grafiki dizaýn, film çykyşy, 3D şekil we gaplama ideýasynyň hyzmaty

- Daşky gurşaw materiallary we köp görnüşli çaphana tehnologiýasy.

[Sergi we halkara sergi]: gury ýer bilen her ýyl Kanton ýarmarkasyna we Guanç Guangzhouou we Şanhaýda geçiriljek käbir halkara gaplama sergisine gatnaşyp bilersiňiz.

Sowgat we mahabat üçin Ro Christmasdestwo bezegleri üçin ýörite çap etmek3

Sorag-jogap

1. Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

J: 2005-nji ýylda iýmit, sowgat, kosmetika, oýunjak we ş.m. üçin ulanylýan ýokary hilli gap-gaç gutularyny we bankalary ýasamakda ýöriteleşdik we 30000 inedördül metrlik iki sany häzirki zaman ussahanamyz bar.

2. Siziň paýyňyz barmy, mysal alyp bilerinmi?Nädip nusga almaly?

J: Hawa, önümlerimiziň köpüsi ätiýaçda, eger nusga almaly bolsaňyz, size eltip beriş bahasyny barlap biler ýaly, elementi, ululygyny, reňkini we mukdaryny aýdyň.

3. MOQ näme?

J: Müşderilere bazary açmaga kömek etmek üçin pes MOQ hödürleýäris, müşderilerimiz bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny gurmak isleýäris.

4. Önümçiligiň gurşun wagty näçe?

J: Bizde 600-den gowrak işgäri bar, her aýda 6 million gap öndürýän 30 sany çyzgy, 2012-nji ýylda awtomatiki önümçilik liniýalary bilen, 20-30 günüň içinde gysga möhleti görüp bileris.

5. Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?Bar bolan zatlaryňyza logotipimizi sazlamaly bolsa, nädip dowam edip bileris?

J: Custöriteleşdirilen dizaýnlar kabul edilýär, ululygy, şekilleri, çap we gurluşyklary özleşdirilýär, täze galyplar döretmezden ozal müşderileriň düşünjesine esaslanýan tehniki çyzgylar we 3D çyzgylar taýýarlamaga kömek edip bileris.

Sowgat gaplamasy üçin kwadrat we gönüburçly gap-gaç gutusy2

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler