Galaýy gurluşlaryň klassifikasiýalary haýsylar?

1. Tankyň görnüşi we aýratynlyklary
Galaýy gaplaryň arasynda has giňden ýaýran gap-gaçlar tegelek gaplar (dik tegelek gaplar we tekiz tegelek gaplar), şeýle hem köpburçly gaplar, ýumurtga gaplary we trapezoidal gaplar ýaly ýörite şekilli gaplar bar.Galanyň daşky görnüşini saýlanyňyzda, gaplanan obýektiň ululygyny sazlamak we görnüşi we bahasy ýaly faktorlar göz öňünde tutulmalydyr.Tegelek galaýy beýleki şekillere garanyňda öndürmek has aňsat bolup biler, önümçilik prosesinde material tygşytlaýar we konteýnerleriň iň köp mukdary bar, ýöne görnüşiniň aýratynlygy ýok.Specialörite görnüşli tankyň üýtgeşik görnüşi sebäpli önümçilik kynlygy, zähmet gymmaty ýokary we sarp edilýän zatlar köp, şonuň üçin umumy çykdajy ýokary.Ykdysadyýet ýörelgesini göz öňünde tutup, bankalary saýlamak tegelek demir gaplar bilen mümkin boldugyça köp bolmaly we ýörite şekilli demir bankalar diňe ýörite talaplar boýunça saýlanyp bilner.

Galaýy gurluşlaryň klassifikasiýalary haýsylar?

Demiriň spesifikasiýasy, umumy üç bölek üçin, adaty spesifikasiýa seriýasyna laýyklykda kesgitlenip bilner.Specialörite talaplar ýa-da üýtgeşik görnüşi bolan gap-gaç gaplary üçin aýratynlyklar we modeller aýratyn talaplara laýyklykda kesgitlenip bilner.Üç bölekden ybarat ululygy kesgitlemek prosesi aşakdaky ýaly bolup biler:
(1) Gaplanan harytlaryň gaplama talaplaryna laýyklykda bankanyň görnüşini kesgitläň;
(2) Gaplanan harytlaryň gaplanyş mukdaryna görä zerur kuwwaty hasaplaň we gaplanan harytlaryň doldurylyş tizligine görä tankyň kuwwatyny hasaplaň (takmynan 85% ~ 95%);
In Iň soňunda, hasaplama netijelerine görä, ammar tankynyň aýratynlyklaryny, modellerini we aýratynlyklaryny saýlaň.
Iki, demir gaplar:
1. Dürli gurluşlara görä, ony üç bölek bankalara we iki bölek bankalara bölmek mümkin.
2. Dürli materiallara görä, ony gap-gaç gaplaryna, polat gaplara we alýumin gaplara bölmek mümkin.
3. Bakyň dürli berkligine görä, içerki basyşyň ululygyna görä, basyşly tank we vakuum tankyna bölünip bilner.
3. Iki bölek bankalar bilen üç bölek bankalaryň arasyndaky tapawut
Galaýy gaplaryň iki görnüşi bar: üç bölekden ybarat üç bölek bankalar: (1) aşaky gapak, (2) silindr, (3) ýokarky gapak (içgiler üçin dodakly gapak).Iki bölek bankalar iki bölekden durýar: (1) aşaky gapagy bolan beden;(2) dodak (açylýan) gapak.
Jübüt tikiş diýlip atlandyrylýan usul, bedeniň we gapagyň (ýokarky we aşaky) birleşmek we mazmuny daşarky hapalanmakdan goramak üçin ulanylýar.Üç bölek bankalar gönüburçly listlerden ýasalyp, silindr görnüşinde togalanýar.Kebşirlemegiň we elektrik kebşirlemegiň iki usuly bar.
Häzirki wagtda elektrik kebşirleýiş bankalary bazarda has ýygy duş gelýär we olaryň bazardaky paýy hem uly.Gowy möhürleme öndürijiligi sebäpli iýmitde, içgide we çakyr gaplamakda giňden ulanylýar.Iki bölek bankalar gaýtadan işlemek usuly boýunça hasam toparlara bölünýär.Bankalary çekiň (çekiň, çekiň we agyr çekiň [DRD bankalary]), DWI bankalary (çekiň we diwar demir gaplary) we TULC bankalary (uzalýan demir gaplar) çekiň.
Dördünjiden, alýumin gaplar we polat gaplar


Iş wagty: Awgust-22-2022