Galaýy gaplamanyň aýratynlyklary näme?

Niredegapyrjak guty gaplamak?

Häzirki wagtda dünýädäki gaplaýyş materiallary gap-gaç gutularyndan başga zat däl.Näme üçin?Sebäbi onuň aşakdaky üç aýratynlygy bar:
1. Ajaýyp möhürlemek

Gaplaýyş gaplarynyň howa we beýleki üýtgäp durýan gazlar üçin barýer häsiýetleri ýokumly maddalary we duýgur hilini saklamak üçin örän möhümdir.Dürli şire gaplaýyş gaplaryny deňeşdirmek, gapyň kislorod geçiriş tizliginiň suwuň goňurlaşmagyna we C witaminiň saklanmagyna gönüden-göni täsir edýändigini tassyklady;metal gaplar, aýna çüýşeler we alýumin folga ýelim gatlaklary we pes kislorod geçirijilikli kartonlar C witamini saklaýar Has gowusy, şol bir wagtyň özünde galaýy iň gowy saýlawdyr.

Tinplate guty gaplamasy

2. Galaýy azaltmak

Içki diwardaky galagaplaňdoldurylanda gapda galan kislorod bilen täsirleşip, iýmit komponentleriniň okislenmek mümkinçiligini azaldar.Galaýyň peselmegi, açyk reňkli miweleriň we şireleriň tagamyna we reňkine gowy täsir edýär.Şonuň üçin, reňklenmedik demir gaplar bilen gaplanan şireli gaplar, beýleki gaplaýyş materiallary bilen gaplananlardan has ýokumly maddalary saklaýar we goňur birneme üýtgeýär., tagamyň hiline çydamlylyk has gowudyr we ýaramlylyk möhleti uzaldylýar.

3. Açyklyk

Lightagtylyk iýmitiň ýaramazlaşmagyna sebäp bolmakdan başga-da, beloklaryň we aminokislotalaryň üýtgemegine sebäp bolup biler.C witamini bolsa beýleki iýmit komponentleri bilen täsirleşmek üçin ýagtylyga has aňsat täsir edýär we köp ýitgi çekýär.Gözlegleriň we derňewleriň netijelerine görä, aýdyň aýna çüýşelerde süýdüň C witaminiň ýitmegi gara çüýşelerdäki süýdüňkiden 14 esse ýokarydyr.Lightagtylyk süýtde oksidleýji yslaryň döremegine sebäp bolar we radionuklidleriň we metioniniň ýarylmagy ýokumlylygyň ýitmegine sebäp bolar.Gaplaňyň düşnüksizligi, C witamini saklamagy gaty ýokary edýär.
Şençzhenen ýarym adasy gaplap bilýän önümler kärhanasy, gap-gaç gutularyny öndürmekde ýöriteleşen gaplama dizaýn kompaniýasydyr.Gaplaýyş dizaýnyňyz we materiallaryňyz üçin iň gowy saýlaw.


Poçta wagty: Awgust-30-2022