Galaýy gutydaky çaý gowymy?

Çaý ekmek üçin tebigy şertler topografiýa, howa, toprak görnüşi we ş.m. öz içine alýar, bu ýerlerde depeler agdyklyk edýär we zeýkeş şertleri has gowudyr.Bol ýagyş, ýyllyk temperaturanyň tapawudy, gije bilen gijäniň arasyndaky uly temperatura tapawudy, aýazsyz uzak döwür, ýagtylygyň gowy şertleri, şeýle howa şertleri dürli çaý agaçlarynyň ösmegi üçin, esasanam uly ýaprakly çaýyň ösmegi üçin amatlydyr. agaçlar.Onda çaýy nädip has gowy saklap bolar?
Galaýy gutydaky iň gowy çaý

图片 5

Çaýyň täze we ajaýyp tebigy tagamy bar, ýöne nädogry saklansa, asyl tagamyny ýitirer.Çaý ýapraklary näçe ýokary we gymmat bolsa, täze saklamak şonça kyn.Onda, çaýy satyn alanyňyzdan soň nädip tygşytlamaly?Birnäçe gün ozal habarçy Pekin Wuýutai çaý kärhanasynyň hil barlag bölüminiň müdiri Jiao Chunhui bilen söhbetdeşlik geçirdi.

Dolandyryjy Jiao reportersurnalistlere çaý hakda bir sözüň bardygyny aýtdy: bir ýyl hazyna, iki ýyl ot.Çaýy köplenç içýän bolsaňyz, ony satyn alanyňyzda içmeli, esasanam gök çaý.Çaý öýlerinde, adatça, täze saklaýan enjamlar barlygy sebäpli, müşderiler dükanda iň täze çaý ýapraklaryny satyn alýarlar we köp mukdarda satyn almak zerurlygy ýok.

Öý satyn alýan çaýyňyzy gorap saklamaga üns bermeli 4 nokat bar: Ilki bilen çygly gurşawdan gaça duruň.Çaý ýapraklarynyň çyglylygy 8,8% -e ýetende, galyndy bolup biler;12% -e ýetende, temperatura laýyk bolsa, galyndy köp mukdarda çalt öser we çaý ýapraklarynda galyndy güller we miselium peýda bolar.

Ikinjiden, çaý pes temperaturada we garaňkyda saklanmalydyr.Gün şöhlesi we ýagtylyk çaý ýapraklarynyň hiline täsir edýär.Endokarky gök çaý we ysly çaý ýagtylyga has duýgur.Setirde “gün şöhlesi” diýlen bir termin bar, bu gün şöhlesiniň uzak wagtlap günüň ysyny döredjekdigini aňladýar.

Üçünjiden, çaý ýapraklary yslary siňdirmek aňsat.Satyn alnan çaý ýapraklary kagyz bilen örtülenden soň, polietilen iýmit haltalarynyň iki gatyna gaplanýar we möhürlenýär, soňra bolsa gury ýerde goýulýar.Çaý ýapraklaryny güjük, sabyn, atyr, çilim we ş.m. ýaly ysly zatlar bilen goýmaň.
Dördünjiden, gap-gaç gutulary we farfor bankalary çaý saklamak üçin iň oňat gaplar, ondan soň demir gutular, agaç gutular, bambuk gutulary we ş.m. Plastiki haltalar we kagyz gutular hem ulanylyp bilner.Hususan-da, demir guty gün şöhlesine ýa-da ýylylyk çeşmesi bolan çygly ýerde däl-de, salkyn ýerde goýulmalydyr.Bir tarapdan, demir gutynyň okislenmeginiň we poslamagynyň öňüni alyp biler, şeýle hem gutydaky çaý ýapraklarynyň garramagynyň we ýaramazlaşmagynyň öňüni alyp biler.

Çaýy plastik paketlere gaplamak häzirki wagtda çaý saklamagyň iň aňsat we tygşytly usullaryndan biridir.Edöne iýip bolýan gaplaýyş haltalaryny saýlamak üçin ýokary dykyzlykly we has galyňlary saýlamak iň gowusydyr.Çaý ysynyň ýitgisini azaltmak we çyglylyga garşy öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin plastmassa halta gatlagyny goýup, sumkany ýüp bilen daňyp, salkyn we gurak ýerde goýup bilersiňiz.Termosda çaý saklamagyň usuly hem gowy.Saklamak usuly, çüýşäniň ýerini çaý ýapraklary bilen doldurmak we saklaýjyny ýapmakdyr.Dürli derejeli we dürli görnüşli çaýlary dürli kategoriýalarda saklamalydygyny we garyşdyrmaly däldigini bellemelidiris.


Iş wagty: Awgust-15-2022