Çaý gabyny nädip arassalamaly?

Nädip arassalamalyçaý gaplary?

Çaý gaplarygündelik durmuşymyzyň hemme ýerinde görmek bolýar, çaýyň hilini gorap saklamak üçin gowy kepillik berýär we dynç alyş sowgatlary üçin iň gowy saýlawdyr!Onda çaý bankalarynyň hyzmat möhletini ýokarlandyrmak üçin çaý bankalaryny nädip arassalamaly we saklamaly?Şangzhimei aşakdaky ýaly tehniki soraglara jogap berer:

Çaý gap-gaçlaryny ýasamak üçin ulanylýan materialyň aýratynlygy sebäpli, demir gapjagazyň üstünden gaçmagyň kynçylyklarynyň öňüni almak wezipesi bar we çaý gabynyň üstündäki metal ýalpyldawuklygy ýönekeý saklap bolýar hyzmat etmek.

Çaý bankalaryny arassalamak we bejermek usuly 1: Çaý metal bankalarda ýag tegmilleri bilen aragatnaşykdan gaça duruň.Eger tötänleýin aýyrmak kyn bolan hapa alsaňyz, gaty zatlary ulanmaň.Çilim külüni reňklenen ýerde ulanyp, arassa pagta mata bilen süpürip bilersiňiz.Hawa, ýerli tegmilleri polat pastasyna batyrylan arassa pagta mata bilen süpürip bolýar;

Çaý gabyny arassalamak we bejermek usuly 2: Aýazly çaý gabyny ýyly sabynly suw bilen arassalap bolýar;ýalpyldawuk çaý gap-gaç gutusy, ýokary hilli kümüş ýuwujy suw bilen süpürilenden soň uzak wagtlap ýagty şöhle saçyp biler;

Çaý kanistrini arassalamak we bejermek usuly 3: Üstüni hapalamazlyk üçin bir gije çaý gabyna iýmit ýa-da içgiler goýmaň.Metal gap-gaç arassalanandan soň, ony gowy ýuwuň we wagtynda guradyň, sebäbi galyndy ýuwujy serişdeler we suw damjalary çaý metalynyň üstki ýalpyldawuklygyna zeper ýetirer;

Çaý bankalaryny arassalamak we bejermek usullary 4: Galaýy metal gaplaýyş bankalaryna alaw bilen degmekden ýa-da gyzdyrylan ýerlere ýerleşdirmekden gaça duruň.Galaýy 160 gradusdan ýokary gyzdyrylanda, gurluşy näzik bolar we gap-gaçlar poroşok ýa-da tabak görnüşinde gabygy bolar.Şonuň üçin zeper ýetmezligi üçin galaýy çaý senetlerini 160 gradusdan ýokary gyzdyrmaň.

 çaý gaplary

çaý gaplary

Çaý gaplaryndaky ýag tegmillerini arassalamak üçin maslahatlar: Çilim külüni ýag tegmillerine sürtüp, ýumşak mata ýa-da flanel bilen kül basyp, şöhle saçýan tarapa dowam edip bilersiňiz.Metal gap gutularyny süpürmek üçin çotgalary ýa-da beýleki çotgalary ulanmaň;deňziň ýakasynda ýaşaýan bolsaňyz, galaýy çaý önümlerini çygly mata bilen ýygy-ýygydan süpüriň, sebäbi howadaky duz onuň ýagtylygyny peselder.

Aboveokardakylar çaý gap-gaçlaryny arassalamagyň käbir umumy usullary.Size peýdaly bolar diýip umyt edýärin.Şangzhimei, çaý metaldan ýasalan gap-gaç gutularynyň dürli nepis nagyşlaryny öndürmekde, dizaýn etmekde we özleşdirmekde ýöriteleşendir.Bahasy ýerliklidir, dürlüligi giň, çap edilmegi nepis we ussatlygy nepis.


Iş wagty: 05-nji sentýabr -22-nji sentýabr