Motor ýagy we çalgy gaplary

 • Göni gönüburçly gap-gaçlar, 5L UN-plastiki tutawaçly we plastmassa çekiş bilen ýapylýar

  Göni gönüburçly gap-gaçlar, 5L UN-plastiki tutawaçly we plastmassa çekiş bilen ýapylýar

  Bu gap-gaç gaplary howa geçirijilikli möhürlenendir.Himiki önümler ýaly howply suwuklyklary saklamak we daşamak üçin ajaýyp.Howa geçirijilikli möhürlenenligi sebäpli, suwuklyklary howa ýa-da ýagtylyk bilen aragatnaşykdan gorap bilerler.Galaýy gap-gaç gapdan ýasalyp, ýapylýar.Bu ýag gaplary suw esasly suwuklyklar üçin amatly däl.Bu model howply harytlary daşamak we saklamak üçin BMG tarapyndan tassyklanýar.Maglumat sahypasynyň beýikligi (mm) 300 ini (mm) 122 Uzynlygy (mm) 160 Göwrümi (...
 • F-stil-galaýy-kanistr-5litr-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat ýapmak

  F-stil-galaýy-kanistr-5litr-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat ýapmak

  Size özboluşly markaly gap-gaç hödürlemek üçin ähli aksiýa gaplarymyzy şahsylaşdyryp bileris.Şahsylaşdyrylan gap-gaçlar üçin iň az sargyt 500 bölek bolup, müňlerçe gap-gaç satyn almak borjuňyz hökman däl.Çeper eserleri alanymyzdan bary-ýogy 3 hepde dowam edýän wagtymyz, gap-gaçlaryňyzy çalt alýandygyňyzy, ýöne hilini pida etmändigiňizi aňladýar.HYZMATLARYMYZ: LABELING: Galaýy gutusyna ýa-da gaplama gaplamasyna ulanmak isleýän köp jikme-jiklik, reňk ýa-da çeper eser bar bolsa, galaýy bellemek ajaýyp wariantdyr.Iň az sargytdan ...
 • F-stil-galaýy-kanistrler-2,5 litr-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat ýapmak

  F-stil-galaýy-kanistrler-2,5 litr-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat ýapmak

  Eger demir gap gözleýän bolsaňyz, BylandCan-da gönüburçly metal gaplaryň doly toplumyny taparsyňyz.Dürli suwuk önümleriňizi saklamak üçin dürli mümkinçiliklere eýe bolan gap-gaçlaryň giň görnüşini size hödürleýäris.Saýtda teklip edilýän salgylanmalar ähli maksatlar üçin niýetlenendir.Kuwwatlylygy 250 ml-den 10 litre çenli dürli kanistr modellerini saýlap bilersiňiz.Demir gaplar howply maddalary daşamak üçin amatlydyr.Europeanewropanyň howpsuzlyk standa laýyklykda öndürilýär ...
 • F-stil-galaýy-kanistler-1liter-un-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat-ýapmak

  F-stil-galaýy-kanistler-1liter-un-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat-ýapmak

  Himiýa senagaty galaýy gaplary gaplamak-ekologiýa taýdan amatlylyk, optimal gorag, gaýtadan işlemek we ş.m. artykmaçlyklaryna giç düşündi. Şonuň üçin gap-gaç gaplaryna gaplanan gaýtadan işlenen himiki serişdelere duýdansyz itergi.“BylandCan” bu tendensiýany öňünden görüpdi we diňe himiki önümleri öndürip bilýän önümçilik bölümini meýilleşdirýär.Döredijilik ýyllarynda BylandCan öňdebaryjy kompaniýalaryň biri üçin himiki gaplama önümçiligine başlady.Täze kompaniýa üçin gap-gaç ýasamak kyn boldy ...
 • 4 litr (1gallon) galaýy, motor ýagy-çalgy ýaglaryny gaplamak üçin

  4 litr (1gallon) galaýy, motor ýagy-çalgy ýaglaryny gaplamak üçin

  Düşündiriş 4 litr (1gallon) gap, dwigateli ýagy_ çalgy ýagyny gaplamak üçin öndürip biler Önüm kody BC-F-180 Ölçeg 1L tegelek galaýy: Dia85x205mm (H) 1L F görnüşli galaýy: 115x60x180mm (H) 4L F görnüşli galaýy: 180x105x 240mm (H) Ulanyjy hereketlendirijiniň ýagy_ çalgy ýagy_ motor ýagy Beýleki jikme-jiklikler Iki möhürli gapaklar, metal tutawaç Howa berk we suwuklygy öz içine alýan senagat gaplary .