Düzgünsiz gap-gaç gutusy

 • “Oval Custom Gin” gaplama gutusy

  “Oval Custom Gin” gaplama gutusy

  Sabyn we kenew ýaly dürli-dürli zatlar üçin galaýy gaplamalary, minuslar üçin ýörite gap-gaç gutulary, kosmetiki gap-gaçlar, dodak balzam gaplama gaplamalary, adaty süýji gap-gaç gutulary, hatda bobbi pin gap gaplary (hiç kim gapjygynda karton götermek islemeýär!) Pikir ediň.3000-e çenli dürli galyp bar, şonuň üçin size zerur ölçegdäki ýumurtga gap-gaç gutulary bar - diňe ölçeglerini we dizaýnyny iberiň - ýa-da gaplaň dizaýnerlerimizi size çeper eser dizaýn etmek üçin alyň we siz ýolda özüňiziň ...
 • Heartürek galaýy gaplamasy / Söýgüliler üçin gap gutular

  Heartürek galaýy gaplamasy / Söýgüliler üçin gap gutular

  Söýgüliler güni hakda pikir ediň!Customörite çap edilen ýürek şekilli gap-gaç gutularymyz, ýakyn adamyňyzy alar we bu ajaýyp gaplama karton ýaly taşlanmaz - adaty gaplama gaplamalaryňyz we markaňyz ýakyn ýyllarda öýde galar.Specialöriteleşdirilen gap-gaçlarymyz ýürek şekillerini goşmak bilen köp dürli we ululykda bolýar.Aslynda 3000-den gowrak özboluşly gural gurallary bar;ýa-da täze gurallary ösdürmegi saýlap bilersiňiz we biz ululygyňyza mahsus gap-gaç gutularyny öndüreris, ...
 • Ballörite top galaýy gaplamasy we Ro Christmasdestwo gala gutulary

  Ballörite top galaýy gaplamasy we Ro Christmasdestwo gala gutulary

  Baýland köp sanly gaplama gaplamalary bolan köp sanly top şekilli gap-gaçlary üpjün edip biler: Ro Christmasdestwo agajynyň bezegleri Bezeg goşundylary Şokolad sowgat paketi Lotereýa bilet paketi Bizde dürli ululykdaky ýörite gap-gaç gaplamalary bar ýa-da ýörite top galaýy üçin gural döredip bileris. size zerur ululyk.Ballhli top gaplarymyz dizaýn aýratynlyklaryňyza görä çap edilýär.Galaýy top paketiňize kömek etmek üçin dürli görnüşli bezegler, goşundylar we bezeg elementleri bar ...
 • Sowgat gaplamak üçin gap-gaç gutusy öndürijisi

  Sowgat gaplamak üçin gap-gaç gutusy öndürijisi

  Süýji, gutapjyklar we ýumurtga rulony gaplamak üçin ýörite şekilli gap-gaç gutusy _ Sowgat gutusy süýji paketini bezemek Önümiň ady material 0.23mm Gurluşyk • Anormal şekil • Boýy önümleriňize laýyk bolmagy üçin sazlanýar • 3 bölek gurluş (Gap, beden we we aşaky) • Aýyrylýan gapak Çap etmek • Ofset çap etmek: CMYK, PMS ýa-da adaty doly reňkler • Finş: Mat, ýalpyldawuk, döwük, merjen lak, deri täsiri • Tebigy galaýy kümüş ýa-da gidiň ...