Germetiki taýdan möhürlenen çaý we kofe gaplary

Gysga düşündiriş:

“Byland” metaldan ýasalan teňňe bankynyň islendik görnüşini öndürip biler.Coörite teňňe banky ýokary derejede ýygnalýar we köp öýi bezär.Ofislere, barlara we garaageslara gyzykly we gyzyklanma goşýar.Metal scion bank sowgat, akylly söz we retro mahabaty hökmünde ulanylýar.Çökgünlik döwründe galaýy teňňe banky henizem güýçli satylýar.Olar nostalgiki, täzelik sowgady ýa-da uly bahasy bolmazdan ýygnalýar.Önümlerimiz ýokary hilli we ýokary kesgitli çap etmek suratyň hilini ýakynlaşdyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Germetiki taýdan möhürlenen çaý we kofe gaplary

Ermetiki çaý we kofe bankalary, çaýy we kofeni howadan, ýagtylykdan, çyglylykdan we daşarky hapalardan goraýan germetik möhür sebäpli tekjäniň durnuklylygy bilen deňeşdirip bolmaýar.EZO Ends, Peel Off Ends, Peel Off with Valve Ends we bezeg metaldan ýasalan gapaklar ýaly birnäçe gutarnykly wariantymyz bar.Gaplaň gapaklary adaty çap edilip we nagyşlanyp bilner.

Germetiki taýdan möhürlenen çaý we kofe gaplary

100% gaýtadan ulanylýan kofe we ​​çaý gaplamasy

Durnuklylyk barada hiç hili bahana görkezmeýän, oňat dizaýn edilen, howa geçirmeýän kofe paketine zerurlygyňyza düşünýäris.Metal gaplamanyň çäksiz gaýtadan ulanylmagynyň esasy artykmaçlygy.Polat hiliniň peselmezden gaýtalanyp ulanylmagy bilen özboluşlydyr.Polat öndürmekden önümçilige sarp edijä, sarp edijiden soňky gaýtadan işlemeklige çenli tegelek ykdysadyýeti öz içine alýar.

Banka gaýtadan ulanylandan soň, ol köp sanly zada öwrülip biler: köpriniň bir bölegi, direg, welosiped, syýahat krujkasy, oýun meýdançasy, başga bir kofe we ​​ş.m. metal önümler zyňylanda, olar alynýar poligon galyndylary magnit bilen, soňra dogry gaýtadan işlenýär.Şol sebäplere görä, dünýäde poladyň gaýtadan işleniş derejesi her ýyl yzygiderli 70-90% arasynda bolýar.Alýumin, aýna, kagyz we plastmassa birleşdirilen iň köp gaýtadan işlenen materialdyr!

Germetiki taýdan möhürlenen çaý we kofe gaplary

TERJIME:

Güýçli polatlar soňky üç onýyllykda zyňyndylaryň we energiýanyň sarp edilişiniň peselmegi bilen 25-40% agramyň azalmagyna sebäp boldy.1900-nji ýyldan bäri dünýä polat pudagy 24 milliard tonnadan gowrak polady gaýtadan işledi.Bu demir magdanynyň sarp edilişini 30 milliard tonna, kömüriň sarp edilişini 15 milliard tonna azaltdy.Senagat, şeýle hem, energiýa sarp edilişini ep-esli azaltdy.Häzirki wagtda bir tonna polat öndürmek, 1960-njy ýylda eden energiýasynyň diňe 40% -ini talap edýär.

REUSE:

Gözelligi we berkligi sebäpli gaplar ýygnalýar, doldurylýar ýa-da öýlerde we kärhanalarda görkezilýär.Kofe bankalary ýerdäki kofe ýa-da noýba saklap biler ýa-da ekýänlere, galam saklaýjylara, çakyr gaplaryna we ş.m. öwrüp biler.

GÖRNÜŞ:

Bankalar hilini ýitirmän 100% çäksiz gaýtadan ulanylýar.Olar hiç wagt poligonda gutarmaly däldirler.

Germetiki möhürlenen çaý we kofe gaplary3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler