Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Nädip sargyt etmeli

Men sargyt bermäge taýyn.Indiki ädimim näme?

Sargyt goýmagyň birnäçe usuly bar.

1. Satyş ofisine +86 0755-84550616 belgä jaň ediň.

2. E-poçta ýa-da Whatsapp satyjysy.

3. Galaýy sargyt formalary, ony dolduryň we bize E-poçta iberiňsales@bylandcan.com.

Haýsy töleg formalaryny kabul edýärsiňiz?

T / T, Western Union, L / C ýa-da hasap açylmasa öňünden barlaň.

Iň pes sargytlar

Bir Stocka gaplary üçin iň az sargyt näme?

500jemi gaplar, çap edilmezden ýönekeý bankalar üçin saýlanan her bir zadyň doly halatlary.

Customörite gala üçin iň az sargyt näme?

Galanyň ululygyna we görnüşine baglylykda mukdar aralygy 5000 - 25,000 bölekdir.Täze gural talap edýän önümler has az minimal we has köp wagt talap eder.Customörite galaýy gözlegimizi tamamlaň ýa-da iň az sargytlarymyz barada anyk maglumat üçin satuw wekiline jaň ediň.Specificörite gözlegiňiz barada jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Omörite

Adamyzyň üstünde adaty bir isleg bar.Bu ýer bilen üpjün edip biljek zatmy?

Hawa.Lander boýunça iň häzirki zaman 6 reňkli çap liniýasyny ulanyp, içerde metalda adaty daşbasma usulyny çap edip biler.Müşderilere ädimler bilen ugrukdyrmak üçin doly birleşdirilen Sungat hyzmatlary we taýýarlaýyş bölümi bar.Şeýle hem az mukdarda sanly çap etmek mümkinçiliklerimiz bar.

Maňa aksiýaňyzyň ululygyndan birneme beýik / uly bir gap gerek.Muny etmek aňsatmy?

Galanyň gurluşygyna baglylykda, adaty sargyt üçin bar bolan gurallar bilen köp tegelek ýa-da ajaýyp şekilli gaplaryň beýikligini aňsatlyk bilen üýtgedip bileris.Düşnüksiz ýa-da çyzylan gaplar, islendik ululygy sazlamak üçin täze gurallary talap eder.Müşderilerimiz üçin has köp mümkinçilik döredjek iň täze tehnologiýalara hemişe täzelik edýäris we maýa goýýarys.

Adaty ölçegli gap-gaç isleýäris.Baýland 100% adaty galaýy ululyklary we şekilleri öndürip bilermi?

“Byland Can” in Engineeringenerçilik topary, wagt we içerki önümçiligi ýeňilleşdirmek üçin zerur bolan maýa goýumlary üçin içerki zawod üçin täze görnüş düzüp biler.Mundan başga-da, müşderi üçin iň oňat çözgüt bolanda daşary ýurt desgalaryndan täze zatlar alýarys. Lander boýunça ýokary hilli önümiň belli bir wagtyň içinde eltilmegini ätiýaçlandyrmagyň iň oňat usulyny kesgitlemek üçin taslama baha berer.

Customörite galaýy üçin adaty gurşun wagtyňyz näçe?

Bar bolan gurallar we çeper eserleriňiz bilen 3-5 hepde.Düşünjeden ahyryna çenli bir üçegiň aşagyndaky ähli amallar bilen, müşderilerimiz üçin gözegçilik, çeýeligi we wagtynda eltip bileris.

Dynç alyş wagtynda öz sargyt gaplarymy aljakdygyma näçe wagt sargyt etmeli?

Mümkin boldugyça öňünden meýilleşdirmegiňizi maslahat berýäris.Aragatnaşyk möhümdir!Customörite sargyt üçin ýerine ýetirilmeli möhletler bar bolsa, satuw wekilimize wagt möhletini habar beriň.Eltip berlen seneden başlap, satyn alyş sargytlaryny, çeper eserleri we subutnamalary tassyklamagyň möhletini berip bileris.Customhli adaty taslamalarda bolşy ýaly, üýtgeşmeler zakazyňyzyň soňky iberilmegini gijikdirip biler.Häzirki döwür üçin bize e-poçta iberiň ýa-da 0755-84550616 jaň ediň we Satyş wekili bilen gürleşiň.

Gap-gaçlar azyk önümleri üçin ygtybarlymy?Gap-gaçlaryň iýmit howpsuzdygyny görkezýän hat alyp bilerismi?

Bezeg gaplary azyk önümleri üçin kabul edilen paketdir.Kislotaly ýa-da suwa esaslanýan önümler üçin içki örtükleri maslahat berip bileris.FDA tassyklanan wilkalary we örtükleri ulanýarys we üpjün edijilerimizden resminamalary berip bileris.Her ýyl “Fortune 500” müşderileriniň köpüsi tarapyndan barlagdan geçirilýär we azyk önümlerini gaplaýan önüm öndürijiler üçin ýokary standartlara laýyk gelýändigi üçin sertifikat berilýär.Facilitieshli desgalarymyz, Howpsuz hilli iýmit instituty tarapyndan tassyklanan SQF2.

Bir Stocka

Gymmat bahaly gaplar üçin näçe wagt sarp edýärsiňiz?

Sargyt wagtynda möwsümine we elýeterliligine baglylykda 2-3 hepde.Featurehli aýratynlyklar üçin hakyky bir ýyllyk aksiýa programmasyna ygrarly bolmak bilen, köplenç bellenen wagtymyzdan has gowy edýäris.

Bahar baýramy üçin sargytymy wagtynda aljakdygymy we ähli gap-gaçlarymy aljakdygyma näçe wagt sargyt etmeli?

Gyşky dynç alyş möwsüminde sargyt etmegi maslahat berýäris.Şeýle-de bolsa, tomus aýynyň ahyryna sargyt etmeseňiz, bu gap-gaçlaryňyzy almajakdygyňyzy aňlatmaýar.Pol aksiýalarymyzy yzygiderli doldurmak üçin işleýäris.Aýratyn inwentar barada maglumat üçin 0755-84550616 belgä jaň ediň.

Ippingük daşamak we ýük

Nädip iberýärsiňiz we ýüküň bahasy nähili bolar?

“Byland” umumy daşaýjylar (LTL / TL) arkaly iberip biler.Müşderilerimiz haýyş edeninde UPS, DHL we FEDEX bilen hem iberýäris, ýöne bu mydama iň gowy saýlaw däl.

Näme üçin ertesi gün iberip bolmaz?

Häzirki ugratma tertibi sebäpli “Byland Can Co.” adatça ertesi gün iberip bilmeýär.Byland Can-yň adaty gurşun wagty 2 hepde.Mümkin boldugyça aksiýa bar bolsa we iberiş tertibi rugsat berse, has ir ibermäge synanyşarys.Käbir ýagdaýlarda paýlaýjylarymyz has çalt iberip bilerler.

Bankalara zeper ýetdik.Önümçilige zyýan berýän ýaly.Näme etmeli?

Önümçilik kemçilikleri bar öýdýän bankalary alan bolsaňyz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň.

1. Satuw wekiliňize jaň ediň.

2. Gap-gaçlaryň nusgalaryny iberiň.Bular derňew üçin QA bölümimize görkeziler.

3. QA bölümimiz zyýany derňänsoň, satuw wekiliňiz netijeleri ara alyp maslahatlaşmak üçin jaň eder.

Ightük zyýany ýaly.Näme etmeli?

Ightük zyýany bar öýdýän bankalary alan bolsaňyz, aşakdaky ädimleri ýerine ýetiriň.

1. damagehli zeperleri gönüden-göni adingükleme fakturasyna ýa-da zyýan görnüşinde UPS ýa-da FEDEX bellik ediň.Bu bellikleri etmeseňiz, zyýanyň öwezini dolup bilmersiňiz.

2. Talap bermek üçin iberijini çagyryň.Dolduryljak we yzyna iberilmeli talapnamanyň göçürmesini size faks bilen ibermeli.

Sargyt eden bankalarymyň hemmesini almadym.Galanlaryny soňrak ibermäge aljakmy?

Yearylyň wagtyna baglylykda, sargyt eden ähli dizaýnlaryňyz ýa-da ululyklaryňyz ätiýaçda bolup biler ýa-da bolmazlygy mümkin.Sargydyňyzdaky ähli gaplary almadyk bolsaňyz:

1. Gap-gaçlaryň sargyt edilendigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin gaplama sanawyny barlaň.

2. theitirilen zatlar yzyna sargyt edilen bolsa, galan gap-gaçlaryňyz elýeterli bolansoň size iberiler.Yzky sargyt edilen gaplary almak islemeýän bolsaňyz, balansy ýatyrmak üçin satuw wekiliňize jaň etmeli bolarsyňyz.

3. Gaplamak sanawy bu zatlary yzyna sargyt edilmedik bolsa, satuw wekiline jaň ediň we doly sargydyňyzy almaýandygyňyzy bilip begenerler.

Haýsy has gowy ýygnamak ýa-da öňünden tölenen ýük?

Aşakda öňünden tölenen we iberişleri ýygnamagyň arasyndaky tapawutlar bar.

1. Iberişleri ýygnaň: ightük üçin töleg ýük eltilende berilýär.Sargydyňyzy düşürmezden ozal sürüjä çek berilmeli.

2. Öňünden tölenen ýük: “Byland Can” kompaniýasy ýüküň bahasyny fakturaňyza goşar.Sargyt üçin ulanylýan töleg bar.

3. “Byland” hem ýygnamak, hem-de öňünden tölenen ýük FOB zawodyny iberip biler.

FOB näme diýmek?

FOB bortda ýük diýmekdir.Bu, ýüküň FOB nokadyndan çykan wagty müşderiniň emlägine öwrülýändigini aňladýar.Zyýan zyýany baradaky ähli talaplar, kadadan çykmalar bolmazdan, ýük daşaýjy bilen doldurylmalydyr.

KOD iberýärsiňizmi?

Gury ýer bilen KOD iberip bilmeýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?