Kompnay profil

Kompaniýanyň tertibi

2005-nji ýylda esaslandyrylan “Land Land Packaging Co Ltd.” Hytaýyň günortasyndaky metal gaplaýyş gaplaryny professional öndüriji.Baş ofisi we zawody Hytaýda "Sothern Pearl" ady bilen tanalýan Şençzhenen şäherinde ýerleşýär.Önümçilik, gaplaýyş enjamlary we gaplaýyş materiallaryna üns beriň, has köp müşderiniň “Wagt tygşytlamak, çykdajylary tygşytlamak” islegini kanagatlandyrmak üçin bir bitewi we doly goldaýan gaplama hyzmatyny hödürleýäris.

Döredildi
Galyplar
+
zawod img1

Lander boýunça “Can” -yň önümleri we hyzmatlary esasan üç pudagy öz içine alýar: Azyk, sowgat we himiýa.Bankalarymyz saglygy goraýyş we elektron pudaklarynda hem ulanylýar.Awtomatiki önümçilik liniýalary we 1000-den gowrak galyplar bilen 70ml, 180ml, 250ml, 500ml, 750ml, 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 10L, 15L, 18L, dürli üç bölek bankalary we çuňňur möhürlenen bankalary öndürip bileris. Dürli görnüşdäki 20L.Easyeňil açyk görnüşler üçin 200 #, 202 #, 211 #, 300 #, 307 #, 401 #, 502 #, 603 #, 701 # howa geçirmeýän bankalary öndürip bileris, plastmassa, nurbat, örtükli, halka gulplanan, üç simli gapaklar we ş.m.

Iş giňelip başlansoň, azyk önümleriniň gaplanylmagy süýji, köke, çaý, kofe, şokolad, çilim, çakyr, iýmitleniş, sous, süýt tozy, içgi, oýunjaklar, stasionar, elektron önümleri üçin metal gaplamanyň bazar isleglerini kanagatlandyryp biler. degişmeler, mahabat we ş.m. gury gaplar we enjamlar esasan Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika we ösýän Günorta Amerika bazaryna eksport edilýär.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Baýlandlylar gowy önümleriň gowy şahsyýetiň bardygyny we "Hil ilkinji durmuş liniýasynyň" we "Müşderilerimiziň kanagatlanmagy biziň gazanmak duýgymyzy kesgitleýär. Biz şeýle hem" Daşky gurşawa ideg etmek, jemgyýeti yzyna gaýtarmak, işgärler hakda alada etmek "jemgyýetçilik jogapkärçiligimiz hökmünde, hemişe" ak ýürekli, jogapkärli, innowasiýa, topar "yzarlaýarys. Ertiriň gowy bolmagy üçin siziň bilen bilelikde işleşeris!

zawod img2
zawod img3