Himiki gaplama

 • 125ml 250ml 500ml 1L omörite boýag gaplaýan gaplama 4L 5L polatdan ýasalan çelek 10L 18L 20L 25L gaplar

  125ml 250ml 500ml 1L omörite boýag gaplaýan gaplama 4L 5L polatdan ýasalan çelek 10L 18L 20L 25L gaplar

  Boýag senagaty, möhürleme aýratynlyklary we ekologiýa taýdan arassalygy üçin elmydama gap-gaç gaplarynyň berk goldawçysy bolup gelýär.“BylandCan”, esasan, senagat örtükleri, laklar, agaç emal we ş.m. reňklemek pudagyna hyzmat etdi. Biz bezeg we senagat maksatly ulanylýan gap-gaç gaplaryny üpjün edýäris.Galan gaplaryň ululyklary 100ml-250ml-500ml-1 litrden 4 litr we 5 litr, galaýy çelekler 10L / 15L / 18L / 20L / 25L, plastmassa / sim tutawajy bilen tegelek şekillerde.Müşderilerimiz bilýär ...
 • Göni gönüburçly gap-gaçlar, 5L UN-plastiki tutawaçly we plastmassa çekiş bilen ýapylýar

  Göni gönüburçly gap-gaçlar, 5L UN-plastiki tutawaçly we plastmassa çekiş bilen ýapylýar

  Bu gap-gaç gaplary howa geçirijilikli möhürlenendir.Himiki önümler ýaly howply suwuklyklary saklamak we daşamak üçin ajaýyp.Howa geçirijilikli möhürlenenligi sebäpli, suwuklyklary howa ýa-da ýagtylyk bilen aragatnaşykdan gorap bilerler.Galaýy gap-gaç gapdan ýasalyp, ýapylýar.Bu ýag gaplary suw esasly suwuklyklar üçin amatly däl.Bu model howply harytlary daşamak we saklamak üçin BMG tarapyndan tassyklanýar.Maglumat sahypasynyň beýikligi (mm) 300 ini (mm) 122 Uzynlygy (mm) 160 Göwrümi (...
 • F-stil-galaýy-kanistr-5litr-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat ýapmak

  F-stil-galaýy-kanistr-5litr-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat ýapmak

  Size özboluşly markaly gap-gaç hödürlemek üçin ähli aksiýa gaplarymyzy şahsylaşdyryp bileris.Şahsylaşdyrylan gap-gaçlar üçin iň az sargyt 500 bölek bolup, müňlerçe gap-gaç satyn almak borjuňyz hökman däl.Çeper eserleri alanymyzdan bary-ýogy 3 hepde dowam edýän wagtymyz, gap-gaçlaryňyzy çalt alýandygyňyzy, ýöne hilini pida etmändigiňizi aňladýar.HYZMATLARYMYZ: LABELING: Galaýy gutusyna ýa-da gaplama gaplamasyna ulanmak isleýän köp jikme-jiklik, reňk ýa-da çeper eser bar bolsa, galaýy bellemek ajaýyp wariantdyr.Iň az sargytdan ...
 • F-stil-galaýy-kanistrler-2,5 litr-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat ýapmak

  F-stil-galaýy-kanistrler-2,5 litr-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat ýapmak

  Eger demir gap gözleýän bolsaňyz, BylandCan-da gönüburçly metal gaplaryň doly toplumyny taparsyňyz.Dürli suwuk önümleriňizi saklamak üçin dürli mümkinçiliklere eýe bolan gap-gaçlaryň giň görnüşini size hödürleýäris.Saýtda teklip edilýän salgylanmalar ähli maksatlar üçin niýetlenendir.Kuwwatlylygy 250 ml-den 10 litre çenli dürli kanistr modellerini saýlap bilersiňiz.Demir gaplar howply maddalary daşamak üçin amatlydyr.Europeanewropanyň howpsuzlyk standa laýyklykda öndürilýär ...
 • F-stil-galaýy-kanistler-1liter-un-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat-ýapmak

  F-stil-galaýy-kanistler-1liter-un-metal-boýn-kanister-metal-ýapmak-metal-nurbat-ýapmak

  Himiýa senagaty galaýy gaplary gaplamak-ekologiýa taýdan amatlylyk, optimal gorag, gaýtadan işlemek we ş.m. artykmaçlyklaryna giç düşündi. Şonuň üçin gap-gaç gaplaryna gaplanan gaýtadan işlenen himiki serişdelere duýdansyz itergi.“BylandCan” bu tendensiýany öňünden görüpdi we diňe himiki önümleri öndürip bilýän önümçilik bölümini meýilleşdirýär.Döredijilik ýyllarynda BylandCan öňdebaryjy kompaniýalaryň biri üçin himiki gaplama önümçiligine başlady.Täze kompaniýa üçin gap-gaç ýasamak kyn boldy ...
 • 340g tegelek awtoulag mumy galaýy we polýak gaplaýyş gutusy mumy edip biler

  340g tegelek awtoulag mumy galaýy we polýak gaplaýyş gutusy mumy edip biler

  Hünärmen ýa-da hususy ulanmak üçin bolsun, BylandCan size köp sanly metal gap-gaç gaplaryny hödürleýär.Ajaýyp hilli, dürli gaplarymyz ygtybarly we ygtybarly.Uzak wagtlap ulanylmagyny kepillendirýän çydamly alýumin ýa-da gap-gaç materiallaryndan ýasalýar.Metal gaplarymyz awtoulag mumyny, polisini saklamak üçin amatlydyr. Mazmunyny has gowy goramak üçin sahypamyzdaky modeller germetiki möhürlenen gapaklar bilen enjamlaşdyrylandyr.Has amatly bolmagy üçin käbir salgylanmalar hem bar ...
12Indiki>>> Sahypa 1/2