Kauçuk zolakly 30g 50g 100g 250g 500g boş 8oz ikiýar gap-gaç gaplary

Gysga düşündiriş:


 • Düşündiriş:Açyk ikiýar gap-gaçlary, Wakuum ikiýar gap-gaç gutusy, Boş kürü gaplary
 • Şekil:Tegelek
 • Ölçegi:Islegiňiz ýaly diametri we beýikligi üýtgedilip bilner.
 • Ulanylyşy:kürü gaplamak we ş.m.
 • Materiallar:0,23 mm galyňlykdaky galaýy, dürli galyňlygy bar.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Düşündiriş

  Açyk ikiýar gap-gaçlary, Wakuum ikiýar gap-gaç gutusy, Boş kürü gaplary

  Şekil

  Tegelek

  Ölçegi

  Islegiňiz ýaly diametri we beýikligi üýtgedilip bilner.

  Ulanylyşy

  kürü gaplamak we ş.m.

  Materiallar

  0,23 mm galyňlykdaky galaýy, dürli galyňlygy bar.

  Galyp

  Müňlerçe galyndy.

  Çap etmek

  Custörite dizaýn.

  Gaplamak

  1 bölek / PP sumka, käbir bölekler / Daşarky karton.(Gumurtga tekjesi, zerur bolsa içiňiz gowy)

  Eltip bermegiň wagty

  30 gün.

  Iş tertibi

  1. Müşderiniň dizaýny we talaby düşünildi.
  2. Galaýy tassyklamagyň görnüşi we ululygy.
  3. Taslamanyň tamamlanmagy.
  4. Mysal üçin çeper eser çap etmek.
  5. Çap edilen nusga tassyklamasy.
  6. Önümçilik tertibi.

  Beýlekiler

  önümleri

  Sowgat gap-gaç gutularyny, çaý gap-gaç gutularyny, kanselýariýa gap-gaç gutularyny, saglygy goraýyş önümleriniň gap-gaç gutularyny, derman gap-gaç gutularyny, aý tort gap-gaç gutularyny we beýleki metal gaplama gap-gaçlaryny ýasamakda ýöriteleşýäris.

  Omörite

  1.S: Maňa akürü galaýyaksiýaňyzyň ululygyndan birneme beýik / uly bolup biler.Muny etmek aňsatmy?

  J: Galanyň gurluşygyna baglylykda, adaty sargyt üçin bar bolan gurallar bilen köp tegelek ýa-da ajaýyp şekilli gaplaryň beýikligini aňsatlyk bilen üýtgedip bileris.Düşnüksiz ýa-da çyzylan gaplar, islendik ululygy sazlamak üçin täze gurallary talap eder.Müşderilerimiz üçin has köp mümkinçilik döredjek iň täze tehnologiýalara hemişe täzelik edýäris we maýa goýýarys.

   

  2.S: Bir adat üçin standart möhletiňiz näçe?ikiýargala?

  J: Bar bolan gurallar we çeper eserleriňiz bilen 3-5 hepde.Düşünjeden ahyryna çenli bir üçegiň aşagyndaky ähli amallar bilen, müşderilerimiz üçin gözegçilik, çeýeligi we wagtynda eltip bileris. 

   

  3.S: Müşderimi aljakdygymy anyklamak üçin näçe ir sargyt etmeli?ikiýarDynç alyş üçin gaplar wagtynda?

  J: Mümkin boldugyça öňünden meýilleşdirmegi maslahat berýäris.Aragatnaşyk möhümdir!Customörite sargyt üçin ýerine ýetirilmeli möhletler bar bolsa, satuw wekilimize wagt möhletini habar beriň.Eltip berlen seneden başlap, satyn alyş sargytlaryny, çeper eserleri we subutnamalary tassyklamagyň möhletini berip bileris.Customhli adaty taslamalarda bolşy ýaly, üýtgeşmeler zakazyňyzyň soňky iberilmegini gijikdirip biler.Häzirki döwür üçin bize e-poçta iberiň ýa-da 0755-84550616 jaň ediň we Satyş wekili bilen gürleşiň.

   

  4.S: Iýmit önümleri azyk önümleri üçin howpsuzmy?Görkezilen hat alyp bilerismi?ikiýargaplar iýmit howpsuzmy?

  J: Kürü gaplary azyk önümleri üçin kabul edilen paketdir.Kislotaly ýa-da suwa esaslanýan önümler üçin içki örtükleri maslahat berip bileris.FDA tassyklanan wilkalary we örtükleri ulanýarys we üpjün edijilerimizden resminamalary berip bileris.Her ýyl “Fortune 500” müşderileriniň köpüsi tarapyndan barlagdan geçirilýär we azyk önümlerini gaplaýan önüm öndürijiler üçin ýokary standartlara laýyk gelýändigi üçin sertifikat berilýär.Facilitieshli desgalarymyz, Howpsuz hilli iýmit instituty tarapyndan tassyklanan SQF2.

  Mugt nusga, kurýeriň bahasy ýygnalýar.

  Logotipiňizi we çeper eserleriňizi gizlin saklamagy wada berýäris.

  Içi gaplamak üçin 50g_125g_250g-500g metal gap-gaç gaplary (3)
  Içi gaplamak üçin 30g_50g_100g-250g metal gap-gaç gaplary (3)
  Kauçuk zolakly 30g 50g 100g 250g 500g boş 8oz ikiýar gap-gaç gaplary
  Caviar Tin-4

  Sargyt goýsaňyz, MOQ we dürli ululyklar üçin aşakdaky sanawlara serediň.

  Kauçuk zolakly 30g 50g 100g 250g 500g boş 8oz ikiýar gap-gaç gaplary

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler