Kauçuk möhürlenen gapakly 15g-30g-50g-125g-250g wakuum ikiýar gap-gaç gutusy

Gysga düşündiriş:


 • Düşündiriş:Wakuum ikiýar gap-gaç gutusy
 • Göwrümi:15g-30g-50g-125g-250g-500g
 • Ölçegi:Aşakdaky sanawda
 • Ulanylyşy:Kürü gaplamasy
 • Beýleki maglumatlar:Içinde rezin möhür bilen boş basgançak
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Spesifikasiýa

  Düşündiriş Wakuum ikiýar gap-gaç gutusy
  Potensial 15g-30g-50g-125g-250g-500g
  Ölçegi Aşakdaky sanawda
  Ulanylyşy Kürü gaplamasy
  Beýleki maglumatlar Içinde rezin möhür bilen boş basgançak

  Companyer kompaniýasy tarapyndan müşderiniň islegi üçin vakuum galaýy we açyk görnüşli howa geçirmeýän bankalar bar.çap edilen we ýönekeý gap-gaç gaplary hem üpjün edilip bilner.Käbir müşderi az mukdarda gap-gaçlary talap edeninde, aksiýa gap-gaçlarymyzy olara satyp bileris.

  Kauçuk möhürlenen gapakly 15g-30g-50g-125g-250g wakuum ikiýar gap-gaç gutusy

  Iýmit howpsuzlygy we gaýtadan işlemek

  Her ýyl köp sanly ikiýar kompaniýasy tarapyndan barlag geçirilýär.Iýmit kontakt gaplamak üçin ýokary standartlara laýyk gelýäris.Iýmit gaplamak üçin ulanylýan polkalarymyz we örtüklerimiz FDA tarapyndan tassyklandy.Polat gaplamalarymyz 100% çäksiz gaýtadan ulanylýar.Polat hilini ýitirmezden we öz gezeginde täze öndürmek üçin az energiýa sarp edip, gaýtadan işlenip bilner.

  Kauçuk möhürlenen gapaklar bilen 15g-30g-50g-125g-250g wakuum ikiýar gap-gaç gutusy-2

  Näme üçin kürü üçin gaplama gaplamasyny saýlamaly?Meşhur we iýmit üçin howpsuz.

  Kawari ýokary bahanyň önümidir, şonuň üçin gaplarda çap etmek üçin ajaýyp dizaýn gaty möhümdir.Lander boýunça müşderiler üçin bankalar we dizaýn ýasap biler.Lander boýunça iň häzirki zaman 6 reňkli çap liniýasyny ulanyp, içerde metalda adaty daşbasma usulyny çap edip biler.Müşderilere ädimler bilen ugrukdyrmak üçin doly birleşdirilen Sungat hyzmatlary we taýýarlaýyş bölümi bar.Şeýle hem az mukdarda sanly çap etmek mümkinçiliklerimiz bar.

  Mundan başga-da, “Land Can” in Engineeringenerçilik topary, wagt we içerki önümçiligi ýeňilleşdirmek üçin zerur bolan maýa goýumlary üçin içerki zawod üçin täze görnüş döredip biler.Mundan başga-da, müşderi üçin iň oňat çözgüt bolanda daşary ýurt desgalaryndan täze zatlar alýarys. Lander boýunça ýokary hilli önümiň belli bir wagtyň içinde eltilmegini ätiýaçlandyrmagyň iň oňat usulyny kesgitlemek üçin taslama baha berer.

  Kauçuk möhürlenen gapakly 15g-30g-50g-125g-250g wakuum ikiýar gap-gaç gutusy-3

  Lander bilen adamlar gowy önümleriň gowy şahsyýetiň bardygyny we "Hil ilkinji durmuş liniýasynyň" we "Müşderilerimiziň kanagatlanmagy biziň gazanmak duýgymyzy kesgitleýär. Şeýle hem" Daşky gurşawa ideg etmek, jemgyýeti yzyna gaýtarmak, " Işgärler hakda "jemgyýetçilik jogapkärçiligimiz" hökmünde hemişe "ýagşy ynamly, jogapkärli, innowasiýa, topar" yzarlaýarys. Ertiriň has gowy bolmagy üçin siziň bilen bilelikde işleşeris!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler